Dotační management

V rámci dotačního managementu zajišťujeme komplexní řešení dotačních žádostí, a to ve smyslu rozvinutí základní myšlenky plánované investiční akce, až do jejího úspěšného zrealizování. Našimi zákazníky jsou jak začínajcí podnikatelé, malé a střední společnosti, tak i samosprávní celky (města, obce), apod. Vzhledem k vysoké flexibilitě našich zaměstnanců jsme schopni připravit žádost o dotaci prakticky pro každého. Níže jsou uvedeny oblasti možné dotační podpory, kde jsme schopni ve spolupráci s Vámi zpracovat komplexní a úspěšnou žádost o dotaci.

 
OBLASTI DOTAČNÍ PODPORY:

   →  Výrobní technologie a strojní vybavení

   →  Podnikatelské nemovitosti

   →  Nová zelená úsporám

   →  Podpora obcí

   →  Zaměstnanost

   →  Školení

→  Rozvoj a podpora začínajícího podnikání

→  Úspory energií v rámci podnikatelské činnosti

→  Podpora na výstavách a veletrzích

→  Založení a rozvoj sociálního podnikání

→  Výzkum a vývoj, Inovace

→  Podpora zemědělské činnosti


VÝROBNÍ TECHNOLOGIE A STROJNÍ VYBAVENÍ

Příjemce podpory:
– podnikající fyzické a právnické osoby, které splňují definici malého (případně středního) podniku s historií podnikání delší než 3 roky
– začínající podnikatelé s historií podnikání kratší než 3 roky
 
Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 35 – 45 % ze způsobilých výdajů projektu
– minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše dotace 20 mil. Kč (v případě MSP)
– minimální výše dotace 100 tis. Kč a maximální výše dotace 225 tis. Kč (v případě začínajícího podnikatele)
 
Způsobilé výdaje:
– nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
 
Zpět

Napište si o více informací

PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI

Příjemce podpory:
– malé a střední podniky
 
Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 35 – 45 % ze způsobilých výdajů projektu
– minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše dotace 50 mil. Kč
 
Způsobilé výdaje:
– úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
 
Zpět

Napište si o více informací

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Příjemce podpory:
– fyzické osoby, občané ČR
 
Forma a výše podpory:
– dotace ve výši až 70 000 Kč ze ZV projektu v případě instalace solární FVE s akumulací (v případě využitelného zisku FVE min. 1 700 kWh/rok)
– dotace ve výši až 100 000 Kč ze ZV projektu v případě instalace solární FVE s akumulací (v případě využitelného zisku FVE min. 3 000 kWh/rok)
– dotace ve výši až 40 000 Kč ze způsobilých výdajů projektu v případě instalace kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
– dotace ve výši až 80 000 Kč ze způsobilých výdajů projektu v případě instalace kotle na biomasu s automatickou dodávkou paliva
 
Způsobilé výdaje:
– solární FV systémy s akumulací elektrické energie
– kotle na biomasu
– apod.
 
Zpět

Napište si o více informací

PODPORA OBCÍ

Příjemce podpory:
– Obce, města
 
Forma a výše podpory:
– dotace ve výši až 85 % ze způsobilých výdajů projektu
 
Způsobilé výdaje:
– zlepšení infrastruktury (rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce chodníků, výstavba cyklostezek, výstavba a obnova sportovních zařízení, apod.)
– zlepšení vzhledu obcí (veřejná prostranství, apod.)
– snižování energetické náročnosti (zateplení veřejných budov, apod.)
– opravy kulturních památek
– vzdělávací aktivity
– a další
 
Zpět

Napište si o více informací

ZAMĚSTNANOST

Příjemce podpory:
– OSVČ, malé a střední podniky, apod.
 
Forma a výše podpory:
– dotace v rozmezí 72 – 180 tis. Kč při vytvoření nového pracovního místa
 
Způsobilé výdaje:
– náklady na úhradu mezd nově přijatých zaměstnanců
 
Zpět

Napište si o více informací

ŠKOLENÍ

Příjemce podpory:
– OSVČ, malé a střední podniky, apod.
 
Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 85 – 100 % z nákladů vynaložených na vzdělání (školitele) (v případě projektů zaměřených pouze na realizaci školení)
– dotace ve výši až 100 % mezd zaměstnanců účastnících se vzdělání (v případě projektů zaměřených pouze na realizaci školení)
 
– dotace ve výši 50 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě projektů zaměřených na vybudování školicích kapacit)
– minimální dotace ve výši 500 tis. Kč a maximální výše dotace 5 mil. Kč (v případě projektů zaměřených na vybudování školicích kapacit)
 
Způsobilé výdaje:
– školení, mzdy zaměstnanců
– výstavba a rekonstrukce školicích center
– vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 
Zpět

Napište si o více informací

ROZVOJ A PODPORA ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ

Příjemce podpory:
– OSVČ a začínající podnikatelé s historií podnikání kratší než 3 roky
 
Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 45 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě projektů zaměřených na pořízení technologického vybavení)
– minimální výše dotace 100 tis. Kč a maximální výše dotace 225 tis. Kč (v případě projektů zaměřených na pořízení technologického vybavení)
 
– dotace v rozmezí 72 – 180 tis. Kč při vytvoření nového pracovního místa (v případě projektů zaměřených na vytvoření pracovních míst)
 
Způsobilé výdaje:
– nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
– školení, mzdy zaměstnanců
 
Zpět

Napište si o více informací

ÚSPORY ENERGIÍ V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Příjemce podpory:
– malé, střední podniky a velké podniky
 
Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 50 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě malého podniku)
– dotace ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě středního podniku)
– dotace ve výši 30 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě velkého podniku)
– minimální dotace ve výši 500 tis. Kč a maximální výše dotace 250 mil. Kč
 
Způsobilé výdaje:
– modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
– zavádění a modernizace systémů měření a regulace
– modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
– modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
– realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, apod.)
– využití odpadní energie ve výrobních procesech
– snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
– instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 
Zpět

Napište si o více informací

PODPORA NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

Příjemce podpory:
– malé a střední podniky
 
Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 50 % ze způsobilých výdajů projektu
– minimální dotace ve výši 200 tis. Kč a maximální výše dotace 5 mil. Kč
 
Způsobilé výdaje:
– usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích
– služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály)
 
Zpět

Napište si o více informací

ZALOŽENÍ A ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Příjemce podpory:
– OSVČ, malé, střední a velké podniky, neziskové organizace, apod.
 
Forma a výše podpory:
– dotace ve výši až 85 % ze způsobilých výdajů projektu
 
Způsobilé výdaje:
– výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků za účelem zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce (vznik nového sociálního podniku, rozšíření sociálního podniku, rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ)
 
Zpět

Napište si o více informací

VÝZKUM A VÝVOJ, INOVACE

Příjemce podpory:
– malé, střední a velké podniky (v obou případech)
 
Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 50 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě VaV projektů)
– minimální dotace ve výši 2 mil. Kč a maximální výše dotace 75 mil. Kč (v případě VaV projektů)
 
– dotace ve výši 45 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě Inovativního projektu – malý podnik)
– dotace ve výši 35 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě Inovativního projektu – střední podnik)
– dotace ve výši 25 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě Inovativního projektu – velký podnik)
– minimální dotace ve výši 1 mil. Kč a maximální výše dotace 100 mil. Kč (v případě Inovativního projektu)
 
Způsobilé výdaje:
– založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra (v případě VaV projektů)
 
– nákup strojů, zařízení, technologií za účelem zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) (v případě Inovativního projektu)
 
Zpět

Napište si o více informací

PODPORA ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

Příjemce podpory:
– zemědělský podnikatel, začínající zemědělec
 
Forma a výše podpory:
– dotace ve výši až 60 % ze způsobilých výdajů projektu
– dotace ve výši 45 tis. EUR v případě zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců
 
Způsobilé výdaje:
– investice v živočišné i rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů
– investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh
– zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích
– založení či rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů
– apod.
 
Zpět

Napište si o více informací